क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. Health Building Infrastructure Standard Design Drawings फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
२. Categorization of Health Facilities as per Health Infrastructure Development Standards 2074 (B.S) फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
३. १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माण ढाँचा फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
४. १० शैय्याको अस्पताल भवन निर्माण ढाँचा फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
५. ५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण ढाँचा फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
६. प्रतिबद्तापत्र को ढाँचा फारम २०२०-१२-१८ डाउनलोड
७. स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति नविकरण तथा अनुमतीका लागि फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड
८. प्रयोगशाला स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति, नवीकरण वा अनुमतिका लागि आवेदन फारम फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड
९. पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि आवेदन फाराम फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड

सूचनाहरू

महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्वनका लागि साना आयोजनाहरु सामुदायिक कुटानी पिसानी मिल/ सुधारीएको चुलो/पानी ट्यांकी सहीतको जुठेल्नोका लागि दिईने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपालचोकद्वारा सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्वनका लागि साना आयोजनाहरु सामुदायिक कुटानी पिसानी मिल/ सुधारीएको चुलो/पानी ट्यांकी सहीतको जुठेल्नोका लागि दिईने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी नुवाकोट स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्वनका लागि साना आयोजनाहरु सामुदायिक कुटानी पिसानी मिल/ सुधारीएको चुलो/पानी ट्यांकी सहीतको जुठेल्नोका लागि दिईने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्वनका लागि साना आयोजनाहरु सामुदायिक कुटानी पिसानी मिल/ सुधारीएको चुलो/पानी ट्यांकी सहीतको जुठेल्नोका लागि दिईने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी रसुवा स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्वनका लागि साना आयोजनाहरु सामुदायिक कुटानी पिसानी मिल/ सुधारीएको चुलो/पानी ट्यांकी सहीतको जुठेल्नोका लागि दिईने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
प्रदेशस्तरीय युवा प्रतिभाहरुको खोजी र प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
रिक्त पदमा विद्यालय नर्स नियूक्त गर्ने सम्बन्धी सूचना |

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण