माफ गर्नुहोला ! प्रश्नोत्तर उपलब्ध छैन.

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण