अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तन सम्बन्धी अवधारणा पत्र (Project Concept Note, PCN) आव्हान गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-०७-०९

युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन पोर्टल

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
बागमती प्रदेश

युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष

अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तन सम्बन्धी अवधारणा पत्र (Project Concept Note,PCN) आव्हान गरिएको सूचना

मितिः २०७७।०३।२५

प्रदेश सरकारलेउदीयमान प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तनमा युवा वैज्ञानिकहरुलाई संलग्न गराई अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनमा क्षमता विकास गर्दै प्रदेशको उच्च आर्थिक वृद्धि र नागिरकको जीवन पद्धतिलाई सरल र सहज बनाउन योगदान पुर्‍याउने उदेश्यले युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषको स्थापना गरेको छ । यसै अनुरुप कोषले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक वा नवप्रवर्तकहरुलाई प्रदेशको समृद्धिका लागि आवश्यक अनुसन्धान , नवप्रवर्तन र  प्रविधिविकासका साथै प्रोटोटाइप समेत विकास गर्न ईच्छुक युवा वैज्ञानिकहरुले  आयोजना अवधारणा पत्र (Project Concept Note) मन्त्रालयको वेभसाइट www.mosd.p3.gov.np को युवा वैज्ञानिक पोर्टल मार्फत  अनलाइन वा वर्ड र पिडिएफ फाइल बनाई youth.scientist2020@gmail .com मा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

आयोजनाको प्राथमिकता क्षेत्र

  1. प्रदेश भित्र कृषि,उद्योग,पर्यटन, जलवायु तथा वातावरण ,जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, जीव प्रविधि,सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, यातायात, नवीकरणीय उर्जा, विद्युत संग्रह आदि  विषयक्षेत्रहरु।
  2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विषय

क्षेत्र

प्राथमिकता प्राप्त विषय

जनस्वास्थ्य

  • कोरोना महामारीलगायत अन्य सर्ने खालका रोगको महामारी र नसर्ने खालका आनुबंशिक उत्परिवर्तनबाट हुने रोगबाट मानव जीवन सुरक्षित बनाउन नयाँ रोग निदान र उपचारका उपाय, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि उपयोगी औषधी, जडिबुटी, खाद्य आदिको लागि हुने विधि, प्रविधिको, प्रोटोटाईपको विकास र नवप्रवर्तन आदि

कृषि

  • पर्वतीय कृषि र जैविक अर्थतन्त्रको विकासका लागि उपयुक्त बैज्ञानिक विधि प्रविधिको विकास र नव प्रवर्तन

आयोजना  अवधारणा पत्र (Project Concept Note)  को ढाँचा, पेश गर्नुपर्ने कागजात एवम् शर्तहरु सम्वन्धी विस्तृत जानकारी मन्त्रालयको वेभसाइट www.mosd.p3.gov.np को  मा युवा वैज्ञानिक पोर्टलमा हेर्न सकिने छ । साथै यस सम्वन्धमा कुनै जिज्ञासा भएमा youth.scientist2020@gmail .com  पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

ख) आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) साथ पेश गर्नुपर्ने कागजात एवम् शर्तहरु

१. माथि उल्लेखित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरु भित्र पर्नेगरी औपचारिक पत्रसहितको आयोजना अवधारणा पत्र (PCN)  पेश गर्नुपर्ने छ ।

२.आवेदकको उमेर ४० बर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।

३.अनुसन्धानतथानवप्रवर्तनकार्यमासंयुक्त, समूहरसाझेदारीमाकार्यगर्नेआवेदकहरुलाईप्राथमिकतादिइनेछ।

४.आवेदनदिनेयुवावैज्ञानिकहरुलेआफूलेकामगर्नचाहेकोअनुसन्धानशाला /प्रयोगशाला /कार्यशाला वा संस्थाको आधिकारिकसहमतिपत्रसहितपेशगर्नुपर्नेछ।

५.आवेदकहरुको अनुसन्धान नवप्रवर्तनका लागि सुपरिवेक्षकको आवश्यकता हुनेहुदाँ आवेदकले आवेदन पत्रकासाथ सम्भावित सुपरिवेक्षककोसहमतिपत्ररवायोडाटापेशगर्नुपर्नेछ। तर आवेदकले त्यस्तो सुपरिवेक्षक प्राप्त गर्ने नसकेमा कोषलाई कस्तो खालको विषयगत सुपरिवेक्षक चाहिने हो सो व्यहोरा खुलाई निवेदन दिनु पर्नेछ ।

६. नवीनतम वैज्ञानिक सोच र प्रविधि विकासगर्ने क्षमता भएका जुनसुकै विषय र योग्यता भएका युवा वैज्ञानिकहरुले आवेदन दिन सक्नेछन्।

७. सोच तालिका(Log Frame) सहित यस कोषको ढाँचा अनुसार लेखिएको  आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) मध्ये वर्ड फाइलमा प्रस्तावकको परिचय नखुलेको हुनुपर्ने छ । कुनै पनि पानामा व्यक्ति वा संस्थाको परिचय दिने खालका साङ्केतिक चिह्न वा सङ्केत पाईएमा त्यस्ता आयोजना अवधारणा पत्रलाई स्वतः रद्द गरिने छ । तर पिडीएफ फाइलमा अन्य आवश्यक दस्तावेदहरु सहीत एकमुष्ठ रुपमा व्यक्तिगत प्रोफाइलहरु राख्न सकिनेछ।

८. आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) कोषको निर्धारित ढाँचा अनुसार हुनु पर्नेछ । यथार्थतामा आधारित भएको र प्रतिफल दिने किसिमका आयोजना अवधारणा पत्रहरुलाई मात्र प्रारम्भिक छनौट गरिने छ ।

९.आयोजना अवधारण पत्र (PCN) सहित संस्था दर्ता र भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतलिपि, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतलिपि, व्यक्तिको हकमा नागरिकताको प्रतलिपि र कार्य अनुभव भएमा सोसँग सम्बन्धित कागजातहरु  आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) को पिडिएफ  फाइल सँगै एकमुष्ठमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

१०. आयोजना  अवधारणा पत्र (Project Concept Note)  को ढाँचा मन्त्रालयको वेभसाइट www.mosd.p3.gov.np मा हेर्न सकिने छ ।

११. आयोजना  अवधारणा पत्र (Project Concept Note)  पेश गर्ने व्यक्ति बागमती प्रदेशको  बसोबास  भएको हुनुपर्ने छ भने  कम्पनी बागमती प्रदेशमा  स्थापना भई आयोजनामा बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

पुनश्चयः विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित अवधारण पत्र  जुनसुकै समयमा पनि अनलाइन मार्फत पेश गर्न सकिनेछ।

क्र.सं.

विवरण

 

१.

 कोषको परिचय (Introduction of Fund)

Download / View

२.

 विषयगत क्षेत्र (Thematic Areas)

Download / View

३.

 आयोजना अवधारणा पत्रको ढाँचा (Format of Project Concept Note)

Download / View

४.

 लगफ्रेमको ढाँचा (Format of Log Frame)

Download / View

५.

 प्रस्ताबकको बायोडाटाको ढाँचा (Format of Biodata)

Download / View

 

डाउनलोड

   सूचना अधिकारी

असिम घिसिङ लामा

०५७-५२४८३६ human.ashim@gmail.com

विस्तृत विवरण