क्र.सं. विवरण बजेट नं. खर्च शिर्षक. खरिद प्रकृया पान न. भुक्तानि रसिद मिति रकम कैफियत अपलोड समय
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।

विवरण वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म देखिनेछ ।